Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov upravuje Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nariadenie“).

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva.

V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov by sa, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko, mali rešpektovať ich základné práva a slobody, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

Právny rámec spracúvania osobných údajov:

a)       Ako zamestnávateľ spracúvame osobné údaje našich zamestnancov na základe zmluvných a zákonných povinností a to len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných a zákonných povinností zamestnávateľa

b)      Ako možno váš budúci zamestnávateľ spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu zaslaného životopisu, aby sme vedeli posúdiť, či spĺňate predpoklady na začatie prijímacieho pohovoru

c)       Pre informovanosť našich partnerov, zákazníkov a obyvateľov, ktorí sú dotknutí našou stavebnou činnosťou, zverejňujeme osobné údaje zamestnanca v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, pracovné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko

d)      Pre ochranu našich oprávnených záujmov (ochrana proti vandalizmu, krádežiam) chránime naše objekty, stavebné objekty, stavebnú a manipulačnú techniku kamerovými systémami a strážnymi službami.

e)      Pre ochranu našich oprávnených záujmov a vašu vyššiu bezpečnosť monitorujeme pohyb v našich priestoroch, kde je riziko zvýšeného úrazu, všetky monitorované priestory sú riadne označené informáciou o monitorovaní a varovnými tabuľami

f)        Všetky chránené priestory sú riadne označené, aby ste boli informovaní, že vstupujete do zabezpečených priestorov a obsahujú informácie s kontaktnými údajmi našej spoločnosti, odkaz na toto Vyhlásenie a kontaktný mail na Zodpovednú osobu

g)       Pokiaľ chceme spracovať osobné údaje na účel, kde sa nevieme oprieť o zákonné povinnosti, vždy si vyžiadame váš súhlas a osobné údaje spracúvame len na konkrétny účel, na ktorý ste nám súhlas dali.

Snažíme sa, aby rozsah nami spracúvaných osobných údajov bol minimálny a ohraničený účelom ich spracúvania. Osobné údaje preto archivujeme len na nevyhnutnú dobu, ktorá je daná pri zmluvných a zákonných povinnostiach Registratúrnym poriadkom, pri oprávnených záujmoch ukladáme kamerové záznamy maximálne po dobu 30 dní (pokiaľ nie sú predmetom šetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní), vaše životopisy maximálne 1 rok a osobné údaje získané na základe súhlasu len kým trvá účel alebo váš súhlas.

Pokiaľ ste nám údelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, je dôležité aby ste vedeli, že svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať . Adresa pre komunikáciu ohľadom vašich práv je uvedená na konci tejto informácie.

Ake sú vaše práva ako dotknutej osoby ?

a)       Právo na prístup: máte právo vedieť aké osobné údaje o vás máme a ako ich spracúvame

b)      Právo na opravu: ak zistíte, že niektoré vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepravdivé, alebo neúplné, máte právo žiadať ich opravu a doplnenie

c)       Právo na výmaz: ak ste presvedčení, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, informujte nás. Našou povinnosťou je túto skutočnosť preveriť a v prípade pravdivosti vaše osobné údaje vymazať.

d)      Právo na obmedzenie spracúvania: ak ste presvedčení, že vaše osobné údaje spracúvame nesprávne, nezákonne, informujte nás. Našou povinnosťou je preveriť správnosť spracúvania a až do výsledku preverenia vami namietané osobné údaje nebudeme spracúvať (pokiaľ nám to neukladá zákonná povinnosť)

e)      Právo na prenosnosť: máte právo požiadať nás, aby sme vaše údaje vo vami požadovanom rozsahu poskytli inému prevádzkovateľovi

f)        Právo namietať: ak ste presvedčení, že vaše osobné údaje spracúvame nad rámec účelu, informujte nás. Máte právo namietať voči spracúvania a to písomne na dole uvedenú adresu, alebo mailom na oou@eurovia.sk

Dúfame, že to nebude potrebné, ale ak sa chcete sťažovať na neoprávnené používanie vašich osobných údajov, pošlite nám prosím e-mail s podrobnosťami vašej sťažnosti na solhydro@solhydro.sk. Každou sťažnosťou sa budeme relevantne zaoberať o odpovieme na ňu v zákonnej lehote.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

SOLHYDRO spol. s r.o.
Panónska cesta 17

Bratislava 851 04

IČO: 31 343 236

Mail: solhydro@solhydro.sk