Technológie

Hĺbkové zakladanie

Vŕtané pilóty, prvky podzemných stien a CFA pilóty

Vŕtané pilóty je možné realizovať viacerými spôsobmi ako

 • pažnicové pilóty (vŕtanie vo vnútri oceľových pažníc),
 • pilóty hĺbené pod pažiacou suspenziou. Do tejto skupiny patria aj prvky lamely podzemných stien,
 • pilóty zhotovené priebežným špirálovým vrtákom (CFA-pilóty).

Ak to geologické a hydrogeologické podmienky umožňujú je možné realizovať pilóty a ich betonáž za sucha v otvorenom vrte.

Výber metódy realizácie pilót závisí na mnohých faktoroch vrátane základových pomerov, hĺbky a dostupných vhodných strojných zariadení:

 • vrtákom na teleskopickej Kelly tyči pre vŕtanie špirálovým vrtákom v pažniciach alebo pre budovanie pilót vo vrtoch pažených vrtnou suspenziou,
 • vŕtanie spätným obehom za použitia vzduchu a pažníc pre kontinuálne vŕtanie,
 • vŕtanie pilót priebežným špirálovým vrtákom,
 • vŕtanie spodným kladivom s priamym alebo spätným obehom pre kontinuálne alebo nekontinuálne vŕtanie.

Priemery vŕtaných pilot sú bežne od 300 mm až do 3 m, prípadne i viac s pomocou špeciálnych vrtákov.

Na suchozemských stavbách sa realizujú pilóty až do hĺbky 100 m

Zväčšené pilótové základy sa vytvárajú pomocou mechanických alebo hydraulických nástrojov pod hranolmi na vytvorenie základných priemerov až 4,5 m.

Vŕtané pilóty sú zvyčajne vyrobené z namieste vystuženého betónu. Výstužou môže byť aj prefabrikovaný betónový profil alebo oceľový profil na výstavbu oporných stien, ako sú zvislé pilótové steny alebo predzakladané (ponorné) stĺpy.

Okrem veľmi špecifických podmienok sa čerstvá betónová zmes ukladá do vrtov cez betónovacie rúry buď:

 • nezávisle po uložení výstužných košov,
 • nezávisle pred betonážou vrtu, kedy sa osadia výstužné koše,
 • takisto sa po vyvŕtaní osadzujú buď betónové prefabrikáty alebo oceľové panely,
 • alebo pri použití kontinuálnych špirálových vrtákov sa výstuž vkladá do čerstvej betónovej zmesi zabudovanej podobne ako v prípade CFA pilót.

Pevnosť betónu v prostom tlaku je bežne medzi C20/25 až C30/37 na valcovitých a štvorcových vzorkách zatuhnutej betónovej zmesi.

Projektuje sa podľa príslušných technických noriem Eurocode. Geotechnický návrh sa realizuje podľa normy:

 • EN1997-1 Eurocode 7 - časť 1: Navrhovanie geotechnických konštrukcií – Všeobecné pravidlá
 • InEN1997-2 Eurocode 7 - časť 2: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Prieskum a skúšanie horninového prostredia.

Pre vlastnú realizáciu pilót plati STN EN 1536: Vykonávanie špeciálnych geotechnických konštrukcií.

Vŕtané pilóty.

Kontrola realizácie pilót a ich skúšanie

Zvyčajne investori a projektanti požadujú realizáciu nedeštruktívnych skúšok pilót – Test integrity pilót alebo zaťažovacich skúšok, ktoré sa delia na statické a dynamické v zmysle kap. 9.2 STN EN 1536 Skúšky vŕtaných pilót.

 • Statické zaťažovacie skúšky zahŕňajú tlakové osové zaťaženia, ťahové zaťaženia alebo vedľajšie zaťaženia.
 • Dynamické zaťažovacie skúšky sa dajú použiť aj na stanovenie nosnosti základov, ale sú to vysokoenergetické testy, ktoré sa používajú hlavne na baranené pilóty.
Items [EN] / Deep foundations
Items [EN] / Deep foundations
Items [EN] / Deep foundations