Technológie

Kombinované stĺpy (BMC)

Bi-Modulus Columns

Technológia pilierov Bi-Modulus Column BMC kombinuje technológiu betónových pilíerov CMC (Controlled Modulus Columns) a štrkových pilierov SC (Stone Columns). Prvé realizácie pomocou tejto technológie sa uskutočnili v 90. rokoch vo Francúzsku a v USA a od tejto doby sa stále viacej používa po celom svete.

Popis

Technológie spevňovania podložia piliermi BMC sa realizuje v niekolkých fázach. Driek pilierov BMC sa vytvorí rovnako ako v prípade pilierov CMC. Špeciálne navrhnutý posuvný vrták, ktorý je umiestnený na stroji vybaveným hlavicou s vysokým krútiacim momentom a zvislím statickým tlakom, prenáša pôdu v horizontálnom smere vzhľadom k osi otvoru. Keď sa posuvný vrták dostane do požadovanej hĺbky, nasleduje podtlakové zavedenie betónovej zmesi do otvoru. Betón preteká trúbkou vrtáku. Proces betonáže sa realizuje pri tlaku, ktorý nespôsobuje ničenie stien otvoru ani miešanie pôdy s injektovanou zmesou. V mieste, kde bol vytvorený betonový driek pilierov CMC sa tvaruje hlava piliera, ktorá je vytvorená technológiou štrkových pilierov SC. Pomocou špeciálne navrhnutého hĺbkového vibrátoru, ktorý je upevnený na stroji, sa vytvorí – v troch fázach – štrková hlavica piliera BMC:

  • ponorenie vibrátora – nasleduje ponorenie vibrátora do pôdy do požadovanej hĺbky, najčastejšie od 1,0 do 3, 0 m; proces ponorenia je často podporovaný dodávaním stlačeného vzduchu alebo vody,
  • nasypanie kameniva – priestor, ktorý vznikol v prvej fáze, je zasypaný kamenivom.
  • zhutnenie nasypaného kameniva sa realizuje fázami, najčastejšie každých 0,5 m; týmto spôsobom sa vytvorí pilier o priemeru od 40 do 120 cm.

Prednosti

  • Produktívna kombinácia – piliere BMC kombinujú výhody štrkových pilierov SC a betonových pilierov CMC. Na jednej strane nie je podložie príliš tuhé a na druhej strane nedochádza k riziku vybočenia pilierov
  • Hospodárnosť – redukcia hrúbky vrstvy, ktorá prenáša zaťaženie z konštrukcie na spevnenú pôdu, optimalizácia hrúbky geosyntetickej vrtsvy a rýchla realizácia pilierov BMC sú len niektoré z aspektov, ktoré ovplyvňujú hospodárnosť tejto metódy
  • Globálne spevňovanie– je realizované ako zlepšovanie mechanických vlastností pôdy medzi piliermi; dochádza k tomu v priebehu vytvorenia pilierov pomocou roztlačení/zhutnení pôdy.
  • Univerzálne využitie – technologiu je možné použiť v takmer všetkých pôdnych podmienkach, vrátane stlačitelných, organických (rašelina, naplaveniny) a antropogénnych pôd.
  • Šetrnosť k životnému prostrediu – pri vytvorení betonového drieku pilierov BMC nedochádza k ničeniu pôdnej štruktúry na povrchu a vyťažení materiálu. Nie je nutné odstraňovať veľké množstvo pôdy. Okrem toho môže byť štrková hlavica vytvorená z materiálu získaného z recyklácie (drvený betón).
Kombinované stĺpy (BMC)
Items [SK] [MENARD] / BMC
Items [SK] [MENARD] / BMC