Technológie

Roztláčané betónové stĺpy (CMC)

Controlled Modulus Columns

Na začiatku 90.rokov patentovala společnosť Menard technológiu betónových pilót CMC (Controlled Modulus Columns). Rýchlost realizácie, žiadny vyťažený materiál a malé sadanie podložia sú len niektoré  z charakteristických čŕt, ktoré odlišujú CMC od iných technológií osádzania pilót.  Okrem toho sa tieto pilóty vďaka svojej značnej nosnej kapacite rýchlo stali ekonomickou alternatívou  typických pilótových základov. Dnes má spoločnosť Menard okrem jednej z nejlepších technológií aj globálne skúsenosti s realizáciou pilót CMC, čo umožňuje ich optimálne a bezpečné používanie.

Popis

Špeciálne navrhnutý posuvný vrták, ktorý je umiestnený na stroji vybavenom hlavicou s vysokým krútiacim momentom a zvislým statickým tlakom, prenáša pôdu v horizontálnom smere vzhľadom k osi otvoru. Po prenesení zeminy mimo oblasti pilóty se pod tlakom vykonáva injektáž betónovej zmesi. Druh injektovanej zmesi sa volí tak, aby se dosiahol vopred stanovený pomer tuhosti pilót voči okolitémuj podložiu. Výsledkom je kompozit podložia a pilót, ktoré pracujú ako jednotná štruktúra so zvýšenou nosnosťou. Spôsob realizácie pilót nespôsobuje prakticky žiadne poškodenie povrchu oblasti a negeneruje vibrácie, ktoré by boli nebezpečné pre životné prostredie. Produktivita práce dosahuje až niekoľko sto metrov pilót za smenu. Pri vŕtaní sa zaznamenávajú parametre výstavby pilót, čo umožňuje zaistiť kontinuitu a stálu kontrolu stavu podložia na danom mieste. Pod homogénne zaťažené konštrukcie, ako sú cestné násypy alebo základové dosky, se vytvára základový preklad, ktorý prenáša zaťaženie z konštrukcie na hlavice pilót rovnomerným spôsobom, a zároveň minimalizuje sily, ktoré spôsobujú prerazenie. Tato vrstva je vytvorená z dobre zahusteného nesúdržného materiálu s parametrami, ktoré sú závislé od typu konštrukcie a pôdnych podmienok.

Využitie

Pilóty CMC je možné využívať takmer vo všetkých pôdnych  podmienkach. Technológia dobre funguje na sypkých pieskoch, mäkko  plastických zeminách, organických pôdach (rašelina, naplaveniny) s obsahom vlhkosti nad 100%, a v pôdach antropogénneho pôvodu (nekontrolované násypy ).

Dĺžka pilót CMC závisí na veľkosti zaťaženia a podmienkach dovoleného sadania, čo sa premieta  do dĺžky ukotvenia v únosných podložiach. Všetky druhy pozemných, infraštruktúrnych a špecializovaných stavieb predstavujú priestor na využitie priameho zakladania na podložie, ktoré je spevnené pilótami CMC. Jedná se o alternatívne riešenie nepriameho zakladania.

V závislosti od zaťaženia pilóty se vyberá:

  • priemer vrtáku od 0,25 m do 0,60 m,
  • odstup medzi pilótami obvykle v rozmedzí od 1,2 m do 2,5 m, obdĺžnikové alebo trojuholníkové usporiadanie pilót..

Výhody

  • Vysoká nosnosť – vyššia nosnosť (až 40%) v porovnaní s pilótami rovnakého priemeru,
  • Vysoká produktivita – technológia CMC se vyznačuje veľmi vysokou produktivitou, ktorá dosahuje až niekoľko sto metrov pilót za deň (s použitím jedného vŕtacieho zariadenia),
  • Bez vyťaženého materiálu – v priebehu stavby pilóty nedochádza k vyťaženiu materiálu na povrch. Nie je teda nutné odstraňovať a likvidovať veľké množstvo zeminy.
  • Univerzálne využitie – technológiu je možné použiť takmer vo všetkých pôdnych podmienkach, vrátane stlačiteľných, organických a antropogénnych pôd.
Roztláčané betónové stĺpy (CMC)
Items [SK] [MENARD] / CMC
Items [SK] [MENARD] / CMC