Technológie

Rozťahovacia injektáž (ISR)

Injection Solide Refoulante

Zhutňovanie pozostáva zo vstrekovania zmesi cementu a zeminy do podložia pod optimálnym tlakom. Pilóty vytvorené touto metódou môžu mať rôzny priemer po celej svojej dĺžke v závislosti od parametrov podložia, čo robí túto technológiu veľmi produktívnou, najmä v podložiach s rôznymi vrstvami. .

Popis

Zhutňovanie pozostáva z nasledujúcich postupov:

  • Ponorenie vŕtacej tyče - koniec tyče sa ponorí do podložia do požadovanej hĺbky a roztiahne ju do strán.
  • Injektáž - prebieha v dvoch fázach: vstrekovanie do otvoru najčastejšie prechádza do zhutňovania, ktoré sa uskutočňuje pod dostatočne vysokým tlakom (1-7 MPa) a spôsobuje tvorbu pevných telies rôznych objemov. Okrem toho injektáž spôsobuje zhutnenie okolitého podložia pomocou jej roztláčania. Samotný proces sa vykonáva až do dosiahnutia optimálneho tlaku za určitý čas;
  • Vyťahovanie tyčí - počas vyťahovania injektážnej súpravy sa vytvorí niekoľko samostatných blokov, ktoré nakoniec tvoria injektážnu kolónu.
  • Pilierový systém - zlepšenie pôdy pomocou metódy ISR musí byť vykonané v poradí, ktoré zaručuje čo najrovnomernejšie zhutňovanie zemín, t.j. ako diagram postupne uvádza A, C, D, B.

Injekčné trysky a špeciálne pripravená zmes s plastovou konzistenciou sa používajú na spevnenie podložia v technológii kolóny ISR. Pred začiatkom práce je potrebné špecifikovať na skúšobnom pozemku technologické parametre, ako napríklad pomer objemu jednotlivých zložiek injektážnej zmesi, maximálny vstrekovací tlak a sieť pracovných stanovíšť. Počas práce sa objem vstrekovanej zmesi nepretržite monitoruje. Zaznamenávanie vŕtacích a vstrekovacích parametrov je účinným nástrojom pre riadenie kvality.

Využitie

Táto technológia sa dá použiť všade, kde sa pod povrchom terénu nájdu pôdy s priemernými alebo priaznivými parametrami a pod nimi sú neporézne pôdy. Klasicky sa táto metóda používa predovšetkým na zhutňovanie nesúdržných kyprých pôd (piesok, štrk), ale tiež dobre funguje v súdržných, organických a antropogénnych pôdach a vytvára prvky s vysokou nosnosťou a tuhosťou. Pilóty môžu byť tiež vytvorené vo veľmi vlhkých pôdach. Metóda vstrekovania (roztlačovacía injektáž, zhutňovanie) sa používa pod existujúcimi budovami, kde je potrebné zvýšiť nosnosť podložia alebo znížiť sedimentáciu pod základmi špeciálnych stavieb, kde existuje riziko znečistenia pôdy a ako tuhé výplne v miestach, kde sú dutiny a kaverny rôznych typov. Vzhľadom na veľmi nízku úroveň vibrácií počas práce je možné technológiu ISR používať v tesnej blízkosti existujúcich budov. Ak nie je nutné použiť tryskovú injektáž po celej dĺžke pllóty, môže byť obmedzená na miesta, kde sa nachádzajú málo únosné pôdy (nízka ložisková pôda) . Priemery pilót často nie sú rovnaké po celej dĺžke a závisia od parametrov spevneného podložia, vstrekovacieho tlaku a použitého vrtáku. Pilóty sú realizované do hĺbky až 22 metrov a sú najčastejšie usporiadané v štvorcovej mriežke s rozstupom v rozmedzí 1,5 - 3,5 m.

Výhody

  • Globálna konsolidácia - používanie injektážnych trysiek vedie k výraznému zlepšeniu parametrov celého objemu spevnenej pôdy.
  • Dobrá spolupráca – vzhĺadom k nízkemu pomeru tuhosti k horizontálnemu prierezu je možné po bežnom čistení a vyrovnaní pilót ISR priamo položiť dosky a základové pätky.
  • Funkčnosť - existuje možnosť posilniť základy novo navrhnutých ako aj už existujúcich budov.
  • Priaznivá pre životné prostredie - Táto technológia sa vyznačuje nízkymi úrovňami vibrácií a hluku, takže sa môže používať v tesnej blízkosti existujúcich obytných a inžinierskych budov.
  • Žiadny vyťažený materiál - počas vytvárania pilóty sa na povrch nedostáva žiadny materiál.
Rozťahovacia injektáž (ISR)
Items [SK] [MENARD] / ISR
Items [SK] [MENARD] / ISR