Technológie

Trysková injektáž (JG)

Jet Grouting

Metóda vstrekovania (trysková injektáž‘ - JET GROUTING - zlepšuje mechanické parametre pôdy a zároveň ju utesňuje. Pri vytváraní pilierov dochádza k trom po sebe idúcim procesom:

 • narušenie štruktúry pôdy prúdom injektážnej malty pod veľmi vysokým tlakom,
 • vyťaženie nadbytočného materiálu na povrch
 • miešanie pôdy s cementovou maltou, výsledkom čoho je vznik zmesi.

Popis

Súčasťou pracovnej sady je výrobňa cementovej malty (silo, miešačka, vysokotlakové čerpadlo), ktorá je pripojená pomocou flexibilného vysokotlakového prívodu na vŕtaciu jednotku. Vŕtacie zariadenie je vybavené špeciálnym príslušenstvom prispôsobeným vlastnostiam spevneného podložia a parametrom pilót (priemer, tvar). Najčastejšie používaný portlandský cement značky CEM 32.5 alebo CEM 42.5 sa používa na vytvorenie injektážnej zmesi. Okrem toho je možné s použitím bentonitu vylepšiť nepriepustnú vrstvu (ak sú parametre pôdy / cementovej zmesi sekundárne dôležité).

Fázy vzniku pilót

 • Vytvorenie vodiaceho otvoru v priemere približne 10 cm do požadovanej hĺbky,
 • Vstrekovanie malty pri 200-400 l / min. Trysky (s priemerom 1 až 10 mm) sú umiestnené na konci vŕtacích tyčí. Malta ničí pôvodnú štruktúru pôdy a tvorí zmes cementu a pôdy,
 • Vytvorenie pilóty, ktoré sa uskutoční pomocou vyťahovania tyčí; pri vzniku pilót dochádza k otáčaniu tryskového vretena; pri vytváraní stenových prvkov sa tyče vyťahujú bez otáčania.

Počas práce je potrebné systematicky odstrániť vyťažený materiál z povrchu pracovnej plošiny.

Používajú sa tri tryskové injektážne systémy:

 • metóda s jedným prúdom (mono jet): počas vstrekovania malty dochádza k trom rôznym procesom, tj deštrukcia štruktúry pôdy, vyťaženie materiálu pod vplyvom vysokého tlaku a miešanie malty s pôdou.
 • dvojitý prúd (double jet): prúd vstrekovaného vzduchu tvorí plášť injektovanej zmesi, čím sa výrazne zvyšuje účinnosť vstrekovania. Navyše tlak vzduchu výrazne zvyšuje vyťaženie  materiálu.
 • metóda trojitého prúdu (triple jet): na uvoľnenie pôdy sa používa voda a vzduch, ktoré sú vháňané pod tlakom.

Injektážna malta sa vstrekuje z nezávislej trysky do namočenej zeminy, ľahko ňou preniká a rovnomerne ju zmieša, aby vytvorila zmes cementu a pôdy.

Využitie

Vlastnosti pilót Jet Grouting (priemer, dĺžka, stupeň miešania, odolnosť voči vode, odolnosť voči tlaku a pod.) závisia od parametrov ich realizácie (rýchlosť vyťahovania tyčí, čas potrebný na osadenie, tlak injektáže, hustota malty atď.) rovnako ako aj od pôdnych podmienok (typ pôdy, veľkosť zrna, hustota atď.) a od metódy, ktorá sa používa na vytváranie pilót (mono-jet, dvojitý prúd, trojitý prúd). Touto metódou je možné konsolidovať plastické súdržné pôdy a voľné piesky s rôznymi frakciami. Materiálová odolnosť vytvorených pilót (zmes cementu a pôdy) sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 30 MPa.

Metódu Jet Grouting možno použiť:

 • ako spevnenie terénu pod rozložené zaťaženie (podlahy vysokopodlažných  budov, paluby, základové dosky, nábrežia, prístavné hrádze ) a pod koncentrovanými záťažami (základové pätky, nosníky mostov). Často je takéto riešenie spojené s potrebou uplatňovať základový preklad,
 • na vytvorenie nepriepustnej oddeľovacej steny / nepriepustného dna pri hĺbkových výkopoch v stiesnených priestoroch,
 • na vytváranie oporných stien (vyžaduje sa zosilnenie pilóty),
 • ako podklad pre existujúce základy,
 • na vytváranie zemných kotiev a predbežné oblúkové konštrukcie,
 • na miestach s obmedzenou výškou (suterén) alebo v obmedzených priestoroch (tesné priestory, historické mestské časti).

Výhody

 • Univerzálne použitie - technológia sa môže používať takmer vo všetkých pôdnych podmienkach, vrátane stlačiteľných, organických a antropogénnych pôd. Vďaka tejto metóde je možné vytvoriť základy podzemných konštrukcií vo veľmi vlhkých piesčitých pôdach.
 • Prispôsobené konštrukčným parametrom - v interiéri je možnosť vystuženia, čo v mnohých prípadoch umožňuje posilnenie základov existujúcich objektov.
 • Dobrá spolupráca - vďaka nízkemu pomeru tuhosti k vodorovnému prierezu je možné priamo položiť dosky, základové pätky po bežnom čistení a zarovnávaní pilót Jet Grouting.
 • Neobmedzené rozmiestnenie - je možné vytvoriť pilóty v blokoch (základy predmostí), skupinách (základy hál) alebo lineárne (výkopové), je tiež možnosť vytvárať pilóty v bezprostrednej blízkosti existujúcej konštrukcie (bez vibrácií a šokov v pôde).
Trysková injektáž (JG)
Items [SK] [MENARD] / JG
Items [SK] [MENARD] / JG