Technológie

Nárazové zhutňovanie (MIC)

Menard Impact Compaction

V komunálnom hospodárstve sa čoraz viac stretávame s problémom preplnených skládok. Technológia zhutňovania údermi (MIC) Menard pomáha redukovať odpad zhutnený tradičnými metódami (kompaktory) až o 20%. Metóda MIC je modifikáciou populárnej metódy dynamickej konsolidácie, ktorú zaviedla pred 60 rokmi Menard. Medzinárodné skúsenosti spoločnosti získané na rôznych skládkach odpadu v rôznych geotechnických podmienkach umožnili bezpečné zavedenie tejto metódy za účelom zlepšenia zhutňovacích parametrov uloženého odpadu.

Popis

Zhutnenie komunálneho odpadu technológiou MIC je možné dosiahnuť vďaka úderom s vysokou kinetickou energiou, ktoré vznikájú pri spúšťaní oceľovej ubíjačky s hmotnosťou od 10 do 40 ton a prebiehajú z výšky 5 až 40 m. Efektívne zhutnenie sa vykonáva pomocou ťažkých priehradových žeriavov, ktorých charakteristickým rysom je možnosť zdvíhania bremien s hmotnosťou najmenej 20 t až do výšky najmenej 15m. Pásový podvozok umožňuje dobrý pohyb ťažkého zariadenia po odpadových skládkach, ktoré boli predtým zhutnené klasickými zhutňovačmi, ktoré sa používajú na väčšine skládok. Najlepšie technologické výsledky sa dosahujú v niekoľkých fázach úderov s dodatočným zhutňovaním klasickými kompaktormi medzi jednotlivými zhutňovacími cyklami.

Vhodný výber parametrov technológie MIC, ako je napríklad sila úderu, sieť úderov a počet opakovaní cyklov ubíjania nemožno oddeliť od špecifických požiadaviek a vlastností každej skládky. V dôsledku toho sa výber príslušných zhutňovacích parametrov vykoná vždy po preskúmaní lokality a podrobnej analýze skládky, jej pôvodu, veku a stavu uskladneného odpadu. Vzhľadom na veľkú variabilitu zhutnenia pôdy sa pred začatím prác overia technické predpoklady na skúšobného pozemku a potom sa vykoná záverečné hodnotenie požiadaviek projektu. Overenie efektívnosti a kvality práce je možné vďaka geodetickým meraniam povrchu skládky pred zhutňovaním a aj po ňom.

Technologické parametre

 • Hmotnosť závaží: 10 ÷ 40 T (rozmedzie použitia), 
 • Výška spúšťania: 5 až 20 m (technické možnosti), 
 • Dosah pôsobenia: 5 až 15 m (v závislosti od skládky), 
 • Denná produktivita: 500 m2 – 1500 m2 (v závislosti od skládky), 
 • Získané výsledky zníženia objemu odpadu: 10 až 20 % (po zhutnení pomocou ťažkých kompaktorov).

Kontrola:

 • Geodetické merania pred a po vykonaní zhutňovania údermi.

Výhody

 • Efektívna - výhoda technológie MIC je schopnosť významne znížiť množstvo uloženého odpadu po typickom zhutnení pomocou kompaktorov
 • Ekonomický - zníženie množstva odpadu priamo ovplyvňuje predĺženie životnosti skládky
 • Bezpečná - zlepšenie mechanických parametrov zhutneného odpadu výrazne zvyšuje koeficient stability skladovanej hromady.
 • Priaznivé pre životné prostredie - zvyšovanie ukazovateľa zhutnenia nie je bezvýznamné pre procesy rozkladu, ktoré urýchľujú proces rekultivácie skládky.
 • Revitalizácia životného prostredia - zvýšenie tuhosti hmoty uloženého odpadu umožňuje zvýšenie komerčnej hodnoty rekultivovanej plochy po dokončení skládky.

Nárazové zhutňovanie (MIC)
Items [SK] [MENARD] / MIC
Items [SK] [MENARD] / MIC
Items [SK] [MENARD] / MIC