Technológie

Vákuová konsolidácia (MV)

Menard Vacuum

Metóda vákuovej konsolidácie MV bola vyvinutá a uvedená spoločnosťou Menard na konci 80. rokov. Umožňuje efektívne využitie vákuových čerpadiel na urýchlenie kompresie neúnosného podložia . Táto technológia je alternatívnym riešením spevnenia slabého podložia vzhľadom ku klasickej konsolidácii drenážnym násypom a vertikálnymi odtokmi.

Popis

Dôležitým momentom je inštalácia meracieho zariadenia - piezometre, inklinometre, manometre a nivelačné body. To umožňuje priebežne monitorovať priebeh konsolidácie. Čerpací proces končí, keď sa dosiahne požadovaný sediment alebo parametre (pórovitosť, pevnosť v šmyku). Menard Vacuum metóda vyžaduje čas - zvyčajne trvá asi 6 mesiacov kým dôjde k ukončeniu procesu. Tento čas však nie je závislý od parametrov podložia v takom rozsahu, v akom je klasická metóda. Oveľa dôležitejšia je efektívnosť technologického systému. Prax ukazuje, že pri správnom plánovaní nedôjde k predĺženiu doby realizácie technológie vákuovej konsolidácie.

Využitie

Oblasti použitia vákuovej konsolidácie MV sú veľmi široké, od ciest, diaľnic a plôch pre rôzne typy nádrží (palivo alebo sypký materiál) až po rozsiahle stavby ako sú letecké terminály  alebo terminály kontajnerových prístavov. Táto metóda je často jedinou alternatívou k nepriamemu zakladaniu na pilótach, najmä ak sa v pôde nachádzajú veľké vrstvy (25,0 m vysoké) organickej zeminy s vysokým obsahom vlhkosti a na veľkých plochách.

Technológia MVC - s výnimkou organických pôd (rašelinových, cementových) - sa dá úspešne aplikovať na mäkké súdržné pôdy (hlina) s hrúbkou nosných pôd dosahujúcich až 30 m. Maximálne zaťaženie prenášané do konsolidovanej pôdy (po prevedení drenáže) závisí priamo od typu, stupňa konsolidácie a charakteru stavebných prác. Vzhľadom na technické a ekonomické aspekty, využívanie vákua na konsolidáciu stlačiteľných pôd vedie k prijateľným a bezpečným riešeniam.

Realizácia

 • Letecká továreň EADS AIRBUS Habmurg, Nemecko, 238000 m2.
 • Diaľnica A837 (fáze I a fáze II), Francúzsko, 44500 m2 a 10000 m2, 
 • Cesta RN1-RD1, Guadeloupe, 6150 m2,
 • Diaľnica Calais Eurotunnel, Francúzsko, 56909 m2,
 • Prístupové cesty k mostu Quebec, Kanada, 1000 m2.
 • Kontejnerový terminál, prístav Lübeck, Nemecko, 22500 m2, 
 • Kanalizačný systém Khimae STP, Južná Kórea, 83580 m2,
 • Kontejnerový terminál Kuching Port, Malajzia, 12000 m2,
 • Čerpacia stanica Khimae PS, Južná Kórea, 20000 m2,
 • Kontejnerový terminál Wismar Port, Nemecko, 15000 m2,
 • Čistička odpadových vôd Jangyoo STP, Južná Kórea 70000 m2,
 • Elektráreň EPEC, Thajsko, 30000 m2.

Výhody

 • Hospodárnosť - hlavná myšlienka technológie vákuovej konsolidácie  - maximálne využitie kapacity pôdy - robí technológiu MV jednou z najhospodárnejších technológií konsolidácie podložia. Ďalšou výhodou je odstránenie vodorovných posunov, čo vedie k oveľa menšej spotrebe pôdneho materiálu na následné vyrovnanie. To má zásadný význam pri znížovaní nákladov na výstavbu ciest.
 • Účinnosť v makroekonomickom meradle - využitie technológie vákuovej konsolidácie  umožňuje vylepšiť podložie spôsobom, ktorý je účinný a bezpečný v oblasti 50 000 m2 alebo viac.
 • Výkonnosť: jedna z mála technológií na zlepšenie zeminy, ktoré je možné použiť na mäkké pôdy s nenosnými vrstvami s hrúbkou do 50 m;
 • Časovo efektívna - technológia MV má významné časové úspory v porovnaní s inými konsolidačnými metódami. Umožňuje dokončiť ďalšiu fázu výstavby 2 týždne po začiatku vákuovej konsolidácie pôdy.
 • Priaznivé pre životné prostredie - použitie technológie kondenzácie vo vákuu nie je spojené s potrebou vstrekovania betónových alebo cementových zmesí.
 • Odtok drenáže nie je potrebný - kratší čas v porovnaní s bežnou konsolidáciou (odtoky s preťaženým násypom).
Vákuová konsolidácia (MV)