Technológie

Vertikálna drenáž (VD)

Vertical Drains

Technológia vertikálnej drenáže VD je úzko spojená s fenoménom konsolidácie *. Vykonáva sa s využitím drenáže a je jedným z najznámejších a nepochybne najlacnejších spôsobov spevnenia  podložia.

* Konsolidácia je proces stlačenia pôdy pod vlastným alebo externým zaťažením. Mechanizmus konsolidácie je založený na zmenšení pórov (a teda aj objemu pôdy) v kombinácii s vytláčaním vody z konštrukcie podložia. Konsolidácii podliehajú rôzne minerálne pôdy (obzvlášť dôležitá v prípade hliny a iných súdržných pôd) a organických pôd (napr. rašelina).

Popis

Vertikálna drenážna technológia pozostáva z inštalácie do podložia prefabrikovaných drénov, ktoré urýchľujú spevnenie nepriepustných pôd. Vertikálne drény sú ploché, plastové, flexibilné trubice s kruhovým alebo oválnym prierezom, ktoré po inštalácii vo vhodných rozostupoch značne zvyšujú priepustnosť pôdy. Na urýchlenie konsolidácie sa používa dočasné drenážne lôžko spolu s vertikálnou drenážou. Vertikálna drenáž sa väčšinou používa v súdržných pôdach pod cestnými násypmi alebo na parkoviskách .

Využitie

Počas realizácie projektu v jednotlivých etapách, použitie vertikálnej drenážnej technológie môže byť veľmi efektívne a ekonomické. Preto je možné túto technológiu uplatniť najčastejšie pri realizácii lineárnych objektov, ako sú cestné alebo železničné násypy. Technológia VD sa používa aj v spojení s inými technológiami Menard, napríklad: Menard MV vákuová konsolidácia alebo dynamické DC zhutňovanie. Drenáže zlepšujú podložie , čo výrazne urýchľuje konsolidáciu.

Vertikálna drenážna metóda je často jedinou alternatívou k vykonávaniu nepriameho zakladania, najmä ak sú v podloží veľké vrstvy (niekoľko metrov) organických zemín s vysokým obsahom vlhkosti. Dĺžka drenáže môže byť až 50 m. Vertikálna drenážna technológia sa používa v mäkkých plastických súdržných pôdach (íl) okrem organických pôd (rašelina, naplavenina).

V závislosti od geologických pomerov a projektových požiadaviek sa rozstup drénov pohybuje od 0,5 m do 1,5 m. Maximálne zaťaženie prenášané na konsolidovanú pôdu (po odvodnení) závisí priamo od jej typu, úrovne konsolidácie, typu budovy a prípustnej úrovne poklesu.

Realizácia

  • Južný obchvat Gdańska, cca 3 500 000 bm, cca 320 000 m2,
  • Obchvat Kraśnika, occa 18 000 m2,
  • Diaľnica A2 Stryków – Konotopa
  • Cyklochodník Szczytno,
  • Obchodné centrum Tarasy Zamkowe v Lublinu.

Výhody

  • Hospodárnosť - hlavná myšlienka technológie vertikálnej drenáže - maximálne využitie kapacity pôdy - robí VD jednou z najefektívnejších technológií spevňovania podložia.
  • Priaznivá pre životné prostredie - nevytvára vibrácie ani hluk.
  • Organicky overená - jednoduchosť výkonu zaisťuje efektívnosť použitia tejto metódy v organických pôdach s veľmi vysokou vlhkosťou, čo bolo opakovane testované pri mnohých realizáciách.
  • Rozsah prevedenia - jedna z mála technológií konsolidácie pôdy používaných pre málo nosné vrstvy s výraznou hrúbkou až do hĺbky 50 m.
Vertikálna drenáž (VD)
Items [SK] [MENARD] / VD
Items [SK] [MENARD] / VD