Technológie

Vibroflotácia (VF)

Vibroflotation

Prvé pokusy o použitie technológie VF vibroflotácie sa uskutočnili už v roku 1934. Odvtedy sa metóda zhutňovania a spevňovania granulovanej pôdy neustále zlepšuje. V súčasnosti sa používa na realizáciu projektov po celom svete a je jednou z hlavných metód spevňovania nesúdržných pôd.

Popis

Vibroflotácia je metóda spevňovania nesúdržnej pôdy, ktorá spôsobuje zmenu rozmiestnenia pôdnych zŕn pod vplyvom cyklických vibrácií. Výsledkom je hustejšie rozdelenie zrna a zníženie objemu pórov. Základnou výbavou sú  ponorné vibrátory, tzv. vibroflóty. Najčastejšie sa používajú vibroflóty vo valcovom tvare s priemerom 30 až 50 cm, ktoré sú vybavené hnacou jednotkou na dne, ktorá vytvára horizontálne vibrácie s amplitúdou od 5 do 20 mm.Trysky, ktorými môže byť vháňaná voda alebo vzduch sú umiestnené na konci vibroflótu, čo pozitívne ovplyvňuje účinnosť zhutnenia podložia. Vibroflót sa ponorí do zeme spolu s vodiacou trubicou svojou vlastnou hmotnosťou alebo - v prípade vibroflótu namontovaného na samonosnú konštrukciu - je jeho penetrácia podporovaná tlakom a vibráciami.

Zhutnenie nastáva počas vyťahovania vibroflótu posunutím / spätným pohybom. Vo kyprej pôde sa zvyčajne vytvára zhutnená zemná pilóta s priemerom 1,5 až 2,5 m, v závislosti od mriežky zhutňovacích bodov a typu pôdy. Pri zhutnení kyprého podložia sa terén znižuje. Veľkosť redukcie závisí od hrúbky zhutnenej vrstvy a od rozsahu uľahlosti pôdy. V každom prípade je potrebné následne zhutňovať povrchovú vrstvu od 0,5 do 1 m, ktorá je kyprá z dôvodu technike vibroflotácie. Na tento účel sa používa štandardné zariadenie, napríklad silné vibračné valce.

Využitie

 Vibroflotácia dosahuje dobré výsledky v nesúdržných pôdach, piesku, štrku a drvenom štrkoch v kyprom stave). S dobrým výsledkom sa používajú aj v prípade nesúdržného banského odpadu obsahujúceho nie viac ako 5% frakcie z jemného zrna, silt a íl. Pôdy obsahujúce viac ako 10% frakcií prachu a ílov nie sú vhodné na zhutnenie touto metódou. Vibroflotácia sa často používa na zhutnenie silných povrchových násypov, ktoré boli vytvorené naplaveninami v zaplavených oblastiach. Vibroflotácia VF môže byť použitá pri zakladaní všetkých druhov objektov - od parkovísk, letiskových plôch, cestných násypov, cez pozemné stavby, až po stavby na pozemkoch v blízkosti mora (prístavy, hydrotechnické objekty). Táto metóda je vhodná najmä na kladenie objektov s rovnomerným rozložením tlaku na podložie. Uplatnenie metódy VF v nesúdržných pôdach významne znižuje sadanie pôdy po jej zaťažení, znižuje koeficient priepustnosti pôdy a vedie k zjednoteniu podmienok zakladenie základov (minimalizuje diferenciálne sadanie). Body zhutňovania - zavedenie vibroflótu do zeme - sú usporiadané v trojuholníkovej alebo štvorcovej mriežke s okrajmi 1,5 až 5,0 m. Hĺbka zhutnení sa pohybuje od 3,0 m do 30,0 m, ale môže byť tiež vykonávaná do 40 m. Dosiahnutý stupeň zhutnenia ID = 0,5-0,8. Vibroflotácia sa často používa ako pomôcka v situáciách, kde sa nemožno vyhnúť nepriamemu zakladaniu . V týchto prípadoch umožňuje vibroflotácia vhodnú úroveň zhutnenia, ktorá pomáha pri baranení.pilót a umožňuje priame zriadenie dna základov.

Realizácia

  • Výstavba časti plynovo-parnej elektrárne, Wloclawek, cca 770 m2.

Výhody

  • Efektívnosť nákladov - jedna z nákladovo najefektívnejších technológií na spevnenie podložia, obzvlášť účinná v prípade hlbokých nesúdržných pôd;
  • Komplexné zlepšenie - Zlepšenie geotechnických parametrov celkového objemu zhutneného podložia..
  • Riadenie poklesu - použitie technológie KF vedie k zníženiu celkového poklesu a k minimalizácii diferenciálnych poklesov, čo výrazne prispieva k bezpečnej štruktúre základov;
  • Výkon - jedna z mála technológií spevnenia pôdy používaná pre vrstvy značnej hrúbky až do hĺbky 40 m, zhutnené v celom objeme spevnenej pôdy;
  • Hydrotechnická účinnosť - technológia sa často používa v hydraulických konštrukciách - ako prístavné základy, spevnenie násypov - je to jediná efektívna metóda na zlepšenie pôdnych podmienok.
Vibroflotácia (VF)
Items [SK] [MENARD] / VF
Items [SK] [MENARD] / VF